logo lubuskie logo marszalek logo rektor logo prezydent

Wydział Mechaniczny
50 lat tradycji

TvZG.pl Wydzial Mechaniczny 50 lat tradycji

Historia Wydziału Mechanicznego jest nierozerwalnie związane z historią Uczelni Zielonogórskiej, która zmieniała nazwę w miarę swego rozwoju.

Wyróżnia się trzy etapy:
1965 – 1995 Wyższa Szkoła Inżynierska
1996 – 2001 Politechnika
2001 – 2016 Uniwersytet

  • Wyższa Szkoła Inżynierska istniała przez 30 lat. W roku 1990 – WSInż obchodziła okrągłą rocznicę czyli 25 – lecie swojej działalności, a ponadto w tymże roku Uczelnia weszła w nową rzeczywistość politycznogospodarczą, co nie pozostało bez wpływu na jej funkcjonowanie.
  • Okres drugi znamienny był faktem, że Uczelnia po 30 latach istnienia i po 5 latach starań uzyskała status Politechniki, którym cieszyła się przez 5 lat.
  • Okres ostatni to zupełna jakościowa zmiana. Po połączeniu z Wyższą Szkołą Pedagogiczną staliśmy się Uniwersytetem Zielonogórskim, w którym rola wydziałów technicznych znacznie zmalała.

Wyższa Szkoła Inżynierska 1965-1995

Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze została powołana na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 roku. Już 12 czerwca ogłoszono decyzję o naborze kandydatów na studia. Zajęcia rozpoczęły się 1 września, a pierwsza inauguracja roku akademickiego nastąpiła w Sali konferencyjnej Komitetu Wojewódzkiego 25 września 1965 roku.

Rektorem nowej uczelni został Jerzy Kołakowski. Szkoła miała mieć trzy wydziały: Ogólnotechniczny, Mechaniczny i Elektryczny. Najpierw powołano tylko Wydział Ogólnotechniczny, aby w miarę rozwoju uczelni tworzyć wydziały specjalistyczne.

Politechnika Zielonogórska 1996-2001

W pierwszej połowie lat 90-tych odżyła dyskusja nad dalszym rozwojem uczelni. Zasadniczo rozpatrywano dwie koncepcje.

  • pierwsza z nich to połączenie WSI i WSP
  • druga to indywidualny rozwój obu uczelni uwieńczony powstaniem odpowiednio politechniki i akademii pedagogicznej.

Ostatecznie przyjęto koncepcje drugą i władze WSI rozpoczęły odpowiednie przygotowania.

W końcu roku 1993 wyższe szkoły inżynierskie osiągnęły poziom porównywalny z poziomem politechniki i rektorzy WSI postanowili działać wspólnie, przedkładając właściwym organom państwowym odpowiednie wnioski.

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego w roku 1995 określiła warunki, które winny spełnić wyższe szkoły techniczne ubiegające się o uzyskanie nazwy i statusu politechniki.

Warunki były nader wygórowane nawet dla już istniejących politechnik. Należy również dodać, że spośród ubiegających się tylko jedna uczelnia spełniała te warunki. Dlatego też wszystkie uczelnie zainteresowane swym awansem koncentrowały się nad spełnieniem wspomnianych warunków oraz nad tworzeniem sprzyjającej atmosfery poparcia wśród władz administracyjnych.

W Zielonej Górze starania WSI znalazły poparcie ówczesnego wojewody zielonogórskiego Mariana Eckerta oraz posłów i senatorów Ziemi Lubuskiej. Po ponad dwuletnich przygotowaniach uczelnie ponownie wystąpiły z odpowiednimi wnioskami. Wnioski te zostały pozytywnie zaopiniowane przez trzy politechniki oraz Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Pozwoliło to na przedłożenie Sejmowi projektu odpowiedniej ustawy.

Głosowanie miało miejsce 4 lipca 1996 roku. Wzięło w nim udział 378 posłów, głosów za było 360, przeciw było 6, a 12 posłów wstrzymało się od głosu. Ustawa z pewnymi trudnościami przeszła również przez Senat. Tam na 62 senatorów, 36 głosowało za, przeciw było 20, a 5 wstrzymało się od głosu. Jedna osoba nie głosowała w ogóle.

Tak więc ustawą z dnia 4 lipca 1996 roku uczelnie techniczne w Koszalinie, Opolu, w Radomiu i w Zielonej Górze uzyskały status Politechniki.

Ustawa ta wieńczyła okres kadencji rektorskiej prof. Mariana Miłka. Nowy rok akademicki 1996-1997 był pierwszym rokiem istnienia Politechniki Zielonogórskiej. Na rektora zdecydowaną większością głosów wybrany został prof. Michał Kisielewicz. Uczelnia miała już 6500 studentów, z czego połowa na studiach dziennych. Kadrę stanowiło 415 wykładowców, z czego 81 to byli profesorowie i doktorzy habilitowani.

Nowe władze zapowiedziały wprowadzenie elastycznego systemu studiów uwzględniającego zmiany zachodzące w technologiach oraz w życiu gospodarczym.

Wydział Mechaniczny w ramach Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 2001–2016

Myśl o utworzeniu uniwersytetu pojawiała się zapewne w rozmowach założycieli Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina już od początku jej istnienia. Jednak niewystarczający stan kadry naukowej przez wiele lat uniemożliwiał podjęcie działań zmierzających do zmiany typu uczelni. Po transformacji polityczno–gospodarczej kraju władze państwowe sygnalizowały potrzebę łączenia niedużych ośrodków akademickich w ośrodki większe, głównie z powodu ekonomicznego. Na początku lat 90 XX wieku władze WSInż., widząc duże szanse dla jej rozwoju, nieustannie akcentowały potrzebę rozwoju kadry i analizowały możliwości zwiększenia prestiżu uczelni. W tym czasie rektorzy WSInż. i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, a później rektorzy szkół wyższych w województwie lubuskim, prowadzili rozmowy o możliwości połączenia celem zwiększenia szansy na utworzenie ośrodka typu uniwersyteckiego. Z różnych powodów efektem tych rozmów nie były trwałe ustalenia dotyczące połączenia. Po spełnieniu wymagań związanych ze stanem kadry naukowej oraz uzyskaniem niezbędnych praw nadawania stopni naukowych, w 1996 r. z WSInż. utworzono Politechnikę Zielonogórską. Dopiero trzy lata później, po przedstawieniu założeń nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, promujących duże uczelnie, władze PZ i WSP wznowiły rozmowy i podjęły decyzję o ich połączeniu. Wiele wymagań było już spełnionych, więc uzupełniono formalną stronę związaną z uzyskaniem przez niektóre wydziały praw nadawania stopni naukowych. Skutkiem tego było podpisanie w 2000 r. przez senaty PZ i WSP uchwały o powołaniu Uniwersytetu Zielonogórskiego, a następnie – podpisanie 6 lipca 2001 r. przez Prezydenta RP Ustawy dotyczącej utworzenia Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

 

Partnerzy i Sponsorzy

logo index logo wZielonej logo anatol pobrane ENEA LOGO pnt Gedia Logo Schatten
© 2015 50-lecie WM. All Rights Reserved.